Mức giảm trừ gia cảnh được trừ vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN phải nộp năm 2022

Căn cứ Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, Điều 1 Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/6/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú. Giảm trừ gia cảnh gồm hai phần sau đây:

- Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm).

- Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Lưu ý khác về việc xác định mức giảm trừ gia cảnh

Việc xác định mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thực hiện theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một đối tượng nộp thuế.

Người phụ thuộc là người mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng, bao gồm:

- Con chưa thành niên; con bị tàn tật, không có khả năng lao động.

- Các cá nhân không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức quy định, bao gồm con thành niên đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề; vợ hoặc chồng không có khả năng lao động; bố, mẹ đã hết tuổi lao động hoặc không có khả năng lao động; những người khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng.

 

Năm 2022, người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công dự đoán chưa đến mức chịu thuế thu nhập cá nhân thì phải làm theo mẫu sau để nộp cơ quan thuế:

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

BẢN CAM KẾT

(Áp dụng khi cá nhân nhận thu nhập và ước tính tổng thu nhập trong năm dương lịch chưa đến mức chịu thuế TNCN)

Kính gửi[1]: ...................................................................................................................

1. Tên tôi là[2]: ...................................................................................................................

2. Mã số thuế[3]

3. Địa chỉ cư trú: .............................................................................................................

Tôi cam kết rằng, năm……..… tôi có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%, nhưng theo ước tính tổng thu nhập trong năm của tôi không quá[4] .......... triệu đồng (ghi bằng chữ…................................................) chưa đến mức phải nộp thuế TNCN.

Vì vậy, tôi đề nghị[5]……...…………… căn cứ vào bản cam kết này để không khấu trừ thuế TNCN khi trả thu nhập cho tôi.

Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

…., ngày …… tháng …… năm 2022

                                                                                   CÁ NHÂN CAM KẾT

                                                                                     (Ký, ghi rõ họ tên)


[1] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

[2] Họ và tên của người lao động.

[3] Mã số thuế của người lao động.

[4] Số tiền khai tại mục này được xác định bằng mức giảm trừ gia cảnh được tính trong năm. Ví dụ: Trường hợp người cam kết không có người phụ thuộc: số tiền khai là 11 triệu đồng x 12 tháng = 132 triệu đồng. Trường hợp người cam kết có 01 người phụ thuộc thực tế phải nuôi dưỡng trong năm là 10 tháng (Số tiền khai = 132 triệu đồng + 4,4 triệu đồng x 10 tháng = 176 triệu đồng).

[5] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

Bản cam kết thuế thu nhập cá nhân

Ảnh minh họa (nguồn từ Internet)

Lưu ý về mẫu bản cam kết để không khấu trừ thuế thu nhập cá nhân năm 2022

Mẫu cam kết là dựa vào Mẫu số 08/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC 

 

 

Mẫu bản cam kết để không khấu trừ thuế thu nhập cá nhân năm 2022
 

 

 

 

 

 

Copyrights © 2021 SEAAUDIT. All rights reserved.
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0903132222