NHÂN SỰ CHỦ CHỐT
 1. Ông PHẠM VŨ HÀ LINH

Vị trí trong doanh nghiệp:

Chủ phần hùn – Chủ tịch hội đồng thành viên

Trình độ học vấn:

Ông tốt nghiệp Đại học mỏ và công nghệ Trung Quốc CUMT China; Các chứng chỉ chuyên môn nâng cao (CEO, WKB, DMI) chuyên ngành Marketing Cchina

Tham gia tổ chức nghề nghiệp:

Hội viên Hội Doanh Nhân Trẻ Việt Nam

Năng lực:

Đã hơn 15 năm công tác trong lĩnh vực Quản trị doanh nghiệp, đã từng tham gia các khóa đào tạo về nghiệp vụ chuyên môn về Quản trị, tài chính, chứng khoán được tổ chức bởi các đơn vị đào tạo chuyên ngành có uy tín, đã trực tiếp tham gia kiểm toán nhiều Báo cáo tài chính, Báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp, tư vấn lập Phương án Cổ phần hoá ... cho khách hàng là các Tổng Công ty Nhà nước, các Doanh Nhà nước, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, tổ chức tài chính, các Ban Quản lý dự án, các tổ chức phi Chính phủ...

Ông đã từng làm việc trong ban lãnh đạo hệ thống Công ty Cổ Phần Tập đoàn VINACAM qua các vị trí Giám đốc điều hành, Phó Tổng giám đốc, tham gia Hội đồng quản trị các Công ty trong nước, ngoài nước và tại các Ban quản lý dự án.

 

 1. Ông NGUYỄN MINH HOÀNG

Vị trí trong doanh nghiệp:

Chủ phần hùn – Tổng Giám đốc - Đại diện theo pháp luật - Kiểm toán viên hành nghề

Trình độ học vấn:

Chứng chỉ Kiểm toán viên Quốc gia (CPA), Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Tư vấn thẩm định giá, Chứng chỉ hành nghề Đại lý thuế, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán,  Chứng chỉ C Anh văn.

Tham gia tổ chức nghề nghiệp:

Hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề.

Năng lực:

Đã hơn 15 năm công tác trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán, trong đó 08 năm công tác tại Công ty TNHH Kiểm Toán Thủy Chung, Công ty TNHH Kiểm Toán Mỹ (AA) và Công ty TNHH Kiểm Toán U&I, đã từng tham gia các khóa đào tạo về nghiệp vụ chuyên môn về kiểm toán, tài chính, chứng khoán được tổ chức bởi các đơn vị đào tạo chuyên ngành có uy tín, đã trực tiếp tham gia kiểm toán nhiều Báo cáo tài chính, Báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp, tư vấn lập Phương án Cổ phần hoá ... cho khách hàng là các Tổng Công ty Nhà nước, các Doanh Nhà nước, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, tổ chức tài chính, các Ban Quản lý dự án, các tổ chức phi Chính phủ...

 

 

 1. Ông CÙ XUÂN THẮNG

Vị trí trong doanh nghiệp:

Chủ phần hùn – Giám đốc Điều hành - Kiểm toán viên hành nghề

Trình độ học vấn:

Chứng chỉ Kiểm toán viên Quốc gia (CPA), Chứng chỉ Tư vấn thẩm định giá, Chứng chỉ hành nghề Đại lý thuế, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán, Chứng chỉ C Anh văn.

Tham gia tổ chức nghề nghiệp:

Hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề (VACPA).

Năng lực:

Trên 20 năm công tác, trong đó 05 năm là Giám đốc Công ty Kế toán Việt, 08 năm công tác tại Công ty TNHH Kiểm Toán Việt, đã được đào tạo Tư vấn thẩm định giá Quốc tế do Ban vật giá Chính phủ phối hợp với Công ty CHESTERTON (Anh) tổ chức và Kiểm toán Quốc tế do các Tổ chức Kiểm toán quốc tế đào tạo tại Việt Nam, đã trực tiếp tham gia kiểm toán nhiều Báo cáo tài chính, Báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp, Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành, Báo cáo xác định tài sản, tư vấn lập Phương án Cổ phần hoá, tư vấn lập Dự án, lập Báo cáo Tổng quyết toán các công trình lớn tại Việt Nam... cho khách hàng là các Tổng Công ty Nhà nước, các Doanh Nhà nước, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, tổ chức tài chính, các Ban Quản lý dự án, các tổ chức phi Chính phủ...

 

 1. Ông NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG

 

Vị trí trong doanh nghiệp:

Kiểm toán viên hành nghề – Trưởng phòng kiểm toán BCTC

Trình độ học vấn:

Chứng chỉ Kiểm toán viên Quốc gia (CPA), Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Tư vấn thẩm định giá, Chứng chỉ hành nghề Đại lý thuế, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán,  Chứng chỉ C Anh văn.

Tham gia tổ chức nghề nghiệp:

Hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề.

Năng lực:

Đã hơn 15 năm công tác trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán, trong đó 06 năm công tác tại các Công ty TNHH Kiểm toán DTL và Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ (AA), đã được đào tạo Tư vấn thẩm định giá Quốc tế do Ban vật giá Chính phủ phối hợp với Công ty CHESTERTON (Anh) tổ chức và Kiểm toán Quốc tế do các Tổ chức Kiểm toán Quốc tế đào tạo tại Việt Nam, đã từng tham gia các khóa đào tạo về nghiệp vụ chuyên môn về kiểm toán, tài chính, chứng khoán được tổ chức bởi các đơn vị đào tạo chuyên ngành có uy tín, đã trực tiếp tham gia kiểm toán nhiều Báo cáo tài chính, Báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp, tư vấn lập phương án Cổ phần hóa.. cho khách hàng là các Tổng Công ty Nhà nước, các Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, tổ chức tài chính, các Ban Quản lý dự án, các tổ chức phi Chính phủ...

             

 1. Bà KHA BẢO HÂN

Vị trí trong doanh nghiệp:

Trưởng phòng nghiệp vụ 1 - Kiểm toán viên hành nghề

Trình độ học vấn:

Chứng chỉ Kiểm toán viên Quốc gia (CPA), Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Tư vấn thẩm định giá, Chứng chỉ hành nghề Đại lý thuế, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán, Chứng chỉ C Anh văn.

Tham gia tổ chức nghề nghiệp:

Hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề.

Năng lực:

Đã hơn 05 năm công tác trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán, đã từng tham gia các khóa đào tạo về nghiệp vụ chuyên môn về kiểm toán, tài chính, chứng khoán được tổ chức bởi các đơn vị đào tạo chuyên ngành có uy tín, đã trực tiếp tham gia kiểm toán nhiều Báo cáo tài chính, Báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp, tư vấn lập Phương án Cổ phần hoá ... cho khách hàng là các Tổng Công ty Nhà nước, các Doanh Nhà nước, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, tổ chức tài chính, các Ban Quản lý dự án, các tổ chức phi Chính phủ.

 

 1. Bà TRẦN THỊ KIM PHƯỢNG

Vị trí trong doanh nghiệp:

Trưởng phòng nghiệp vụ 2 - Kiểm toán viên hành nghề

Trình độ học vấn:

Chứng chỉ Kiểm toán viên Quốc gia (CPA), Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Tư vấn thẩm định giá, Chứng chỉ hành nghề Đại lý thuế, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán, Chứng chỉ C Anh văn.

Tham gia tổ chức nghề nghiệp:

Hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề.

Năng lực:

Đã hơn 06 năm công tác trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán U&I, đã từng tham gia các khóa đào tạo về nghiệp vụ chuyên môn về kiểm toán, tài chính, chứng khoán được tổ chức bởi các đơn vị đào tạo chuyên ngành có uy tín, đã trực tiếp tham gia kiểm toán nhiều Báo cáo tài chính, Báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp, tư vấn lập Phương án Cổ phần hoá ... cho khách hàng là các Tổng Công ty Nhà nước, các Doanh Nhà nước, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, tổ chức tài chính, các Ban Quản lý dự án, các tổ chức phi Chính phủ...

 

 1.  Ông TRƯƠNG HỒNG THẮNG

Vị trí trong doanh nghiệp:

Trưởng phòng kiểm toán XDCB

Trình độ học vấn:

Kỹ sư Kinh tế xây dựng - Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM

Bằng cấp chuyên môn:

 • Bằng Kỹ sư kinh tế xây dựng do trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM cấp

 • Các chứng chỉ do Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng cấp  

 •  Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng dân dụng CN và Hạ tầng Kỹ thuật, Giao thông.

 • Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

 • Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu.

 • Bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá.

 • Chứng chỉ ứng dụng ISO 9000 áp dụng trong xây dựng.

 • Chứng chỉ hành nghề TVGS công trình do Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cấp.

 • Chứng chỉ Thẩm định giá do Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cấp.

Tham gia tổ chức nghề nghiệp:

Hội viên Hội xây dựng Việt Nam.

Năng lực:

Đã hơn 08 năm công tác trong lĩnh vực đầu tư XDCB và kiểm toán XDCB, ông Trương Hồng Thắng đã thực hiện các công việc Quản lý và thi công các dự án xây dựng trọng điểm của Quốc gia về cầu đường, đô thị, cao ốc, điện lực, viễn thông, … có giá trị tổng vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng. Trong lĩnh vực kiểm toán XDCB, ông Thắng đã từng được mời làm chuyên gia tham gia kiểm toán nhiều dự án của các ngành điện lực, viễn thông, giao thông, XD công nghiệp. Nay ông Thắng đang giữ chức Trưởng phòng kiểm toán XDCB của Công ty TNHH Kiểm toán Đông Nam Á.

 

 1. Ông DƯƠNG THỂ PHÚC

Vị trí trong doanh nghiệp:

Kỹ thuật viên phòng kiểm toán XDCB

Trình độ học vấn:

Kỹ sư xây dựng - Đại học Trà Vinh

Bằng cấp chuyên môn:

 • Các chứng chỉ do Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng cấp 

 •  Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng dân dụng CN và Hạ tầng Kỹ thuật, Giao thông.

 • Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Tham gia tổ chức nghề nghiệp:

Hội viên Hội xây dựng Việt Nam.

Năng lực:

Đã hơn 03 năm công tác trong lĩnh vực đầu tư XDCB và kiểm toán XDCB, ông Dương Thể Phúc đã thực hiện các công việc Quản lý và thi công các dự án xây dựng trọng điểm của Quốc gia về cầu đường, đô thị, cao ốc, điện lực, viễn thông, … có giá trị tổng vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng. Trong lĩnh vực kiểm toán XDCB, ông Phúc đã từng được mời làm chuyên gia tham gia kiểm toán nhiều dự án của các ngành điện lực, viễn thông, giao thông, XD công nghiệp.

 

 1. Ông NGUYỄN HỒNG ĐỨC

Vị trí trong doanh nghiệp:

Trưởng phòng kế toán 

Trình độ học vấn:

Cử nhân kinh tế tài chính

Năng lực:

Đã hơn 15 năm công tác trong lĩnh vực kế toán – tài chính, đã từng tham gia các khóa đào tạo về nghiệp vụ chuyên môn về kiểm toán, tài chính được tổ chức bởi các đơn vị đào tạo chuyên ngành có uy tín, đã trực tiếp tham gia kiểm toán nhiều Báo cáo tài chính, Báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp, tư vấn lập Phương án Cổ phần hoá ... cho khách hàng là các Tổng Công ty Nhà nước, các Doanh Nhà nước, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, tổ chức tài chính, các Ban Quản lý dự án, các tổ chức phi Chính phủ.

 

 1.   Ông BÙI HOÀNG TRỌNG GIANG

Vị trí trong doanh nghiệp:

Trưởng văn phòng đại diện tại Hà Nội

Trình độ học vấn:

Cử nhân Kinh tế, Chứng chỉ Kế toán trưởng, Chứng chỉ C Anh văn.

Năng lực:

Đã có 08 năm công tác trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán. Ông Giang đã được cử tham dự và hoàn thành xuất sắc tất cả các khóa tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức nâng cao trình độ chuyên môn về lĩnh vực Tài chính – Kế toán – Tư vấn thuế. Đã từng thực hiện nhiều hợp đồng dịch vụ tư vấn về Đại lý thuế và Dịch vụ kế toán.

 

 1. Bà LÊ THỊ THANH HOA

Vị trí trong doanh nghiệp:

Trưởng văn phòng đại diện tại Đắk Nông

Trình độ học vấn:

Thạc sĩ Kinh tế, Chứng chỉ Kế toán trưởng, Chứng chỉ C Anh văn.

Năng lực:

Đã có 07 năm công tác trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán. Bà Hoa đã được cử tham dự và hoàn thành xuất sắc tất cả các khóa tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức nâng cao trình độ chuyên môn về lĩnh vực Tài chính – Kế toán – Tư vấn thuế. Hiện bà Hoa đang theo học Thạc sĩ tại Trường Đại học Mở TP. HCM. Trong quá trình công tác, bà Hoa đã thực hiện và hoàn thành xuất sắc các công việc được giao liên quan đến các lĩnh vực Tư vấn thuế, Hoàn thuế và Dịch vụ kế toán.

 

 

Copyrights © 2021 SEAAUDIT. All rights reserved.
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0903132222