Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính

SEA AUDIT cung cấp các dịch vụ kiểm toán độc lập được thiết kế nhằm giúp khách hàng tăng cường tính trung thực và độ tin cậy của các thông tin tài chính. Các thông tin này sẽ được các nhà đầu tư, các chủ nợ và các bên có lợi ích liên quan khác sử dụng. Quá trình Kiểm toán của chúng tôi luôn gắn liền với việc hỗ trợ kịp thời để giải quyết các vướng mắc về kế toán, thuế và tư vấn cho doanh nghiệp hoàn thiện Hệ thống Kiểm soát nội bộ, hoàn thiện công tác tổ chức kế toán, quản lý tài chính của Doanh nghiệp. Trong nhiều trường hợp, chúng tôi còn giúp Doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình.

 Với sự quan tâm sâu sắc và sự am hiểu tường tận thị trường trong nước và khu vực, chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp đạt được thành công. 

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ kiểm toán đa dạng bao gồm: 

  • Kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định
  • Kiểm toán báo cáo tài chính phục vụ cho mục đích thuế
  • Kiểm toán hoạt động
  • Kiểm toán tuân thủ
  • Soát xét thông tin trên báo cáo tài chính
  • Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước
  • Soát xét theo yêu cầu doanh nghiệp phục vụ quá trình tái cấu trúc, hợp nhất, chia tách, sáp nhập, giải thể.

Đồng thời, SEA AUDIT có thể cung cấp các dịch vụ soát xét theo yêu cầu cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình tái cấu trúc, chia, tách, hợp nhất, sát nhập và giải thể.

Copyrights © 2021 SEAAUDIT. All rights reserved.
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0903132222