Tiếng việt English

Hướng dẫn nhập số liệu quyết toán thuế TNCN vào HTKK 3.3.0 khi người lao động không có CMND, MST cá nhân

( 16-03-2015 - 09:19 PM ) - Lượt xem: 36530

Khi làm quyết toán thuế TNCN, gõ vào HTKK 3.3.0 nhưng người lao động không có CMND, MST cá nhân, HTKK3.3.0 sẽ báo lỗi không cho ghi

Để khắc phục lỗi này Tổng Cục Thuế đã hướng dẫn cách làm như sau:

VD: Cơ quan chi trả X có 03 cá nhân không có số CMND, MST của đơn vị chi trả là 0100100079-001 thì giá trị nhập vào Chỉ tiêu [09] Phụ lục 05-1B 05-2B như sau:

Nguyễn Văn A  gõ chỉ tiêu 09 là 0100100079-001-1

Nguyễn Văn B  gõ chỉ tiêu 09 là 0100100079-001-2

Nguyễn Văn B  gõ chỉ tiêu 09 là 0100100079-001-3

 

Xem chi tiết tại công văn 1040/TCT-TNCN ngày 23/03/2012