Tiếng việt English
Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế (637 trang)
Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính Quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo các danh mục mặt hàng chịu thuế.
Tập tin đính kèm:
Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính Quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế (604 tr.) Thông tư này công bố Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi và Biểu thuế xuất khẩu áp dụng từ 01/01/2011, thay thế cho Biểu...
Tập tin đính kèm: