Tiếng việt English
Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012
Tập tin đính kèm:
Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 của Chính phủ Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 27/2008/QH12.
Tập tin đính kèm:
Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 8/12/2011 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16.03.2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.
Tập tin đính kèm: