Tiếng việt English
Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế tài nguyên.
Tập tin đính kèm:
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25.11.2009.
Tập tin đính kèm: