Tiếng việt English
Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.
Tập tin đính kèm:
Thông tư số 64/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam
Tập tin đính kèm:
Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính Về hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam
Tập tin đính kèm: