Tiếng việt English

THÔNG TƯ SỐ 153 VỀ THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP.

( 30-07-2014 - 09:10 AM ) - Lượt xem: 2161

hông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Tập tin đính kèm: