Tiếng việt English

THÔNG TƯ 64 HƯỚNG DẪN NĐ 51 VỀ HÓA ĐƠN

( 30-07-2014 - 09:21 AM ) - Lượt xem: 38164

Thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tập tin đính kèm: