Tiếng việt English

THÔNG TƯ 39 QUY ĐỊNH MỚI VỀ HÓA ĐƠN

( 30-07-2014 - 09:20 AM ) - Lượt xem: 37033

Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 21/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định 04/2014/ND-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Tập tin đính kèm: