Tiếng việt English

Thông tu 161 hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán

( 28-07-2014 - 09:44 AM ) - Lượt xem: 36459

Thông tư số 161/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện mười sáu (16) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001, Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 và Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Tập tin đính kèm: download-thong-tu-161-huong-dan-thuc-hien-chuan-muc-ke-toan-0_1406515489.zip