Tiếng việt English

Thông tư 119/2014/TT- BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014

( 15-09-2014 - 09:30 PM ) - Lượt xem: 34791

Ngày 25 tháng 8 năm 2014 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 119/2014/TT- BTC có nội dung: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,¬¬ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

Tập tin đính kèm: thong-tu-1192014_1410791436.rar