Tiếng việt English
Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ
Tập tin đính kèm:
Hướng dẫn về lệ phí trước bạ.
Tập tin đính kèm: