Tiếng việt English
Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 8/12/2011 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16.03.2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.
Tập tin đính kèm:
Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính Về hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam
Tập tin đính kèm:
Nghị định số 69/2012/NĐ-CP ngày 14/9/2012 của Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường.
Tập tin đính kèm:
Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính Quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế (604 tr.) Thông tư này công bố Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi và Biểu thuế xuất khẩu áp dụng từ 01/01/2011, thay thế cho Biểu...
Tập tin đính kèm:
Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật...
Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chit tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Ngày có hiệu lực 15/02/2014
Tập tin đính kèm:
Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.