Tiếng việt English
Thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Tập tin đính kèm:
Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CPCo sua doi, bo sung ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Tập tin đính kèm:
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật SĐBS Luật quản lý thuế
Tập tin đính kèm:
Hướng dẫn về lệ phí trước bạ.
Tập tin đính kèm:
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25.11.2009.
Tập tin đính kèm:
Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 của Chính phủ Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 27/2008/QH12.
Tập tin đính kèm:
Thông tư số 64/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam
Tập tin đính kèm:
Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/9/2012 của Bộ Tài chính Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường
Tập tin đính kèm:
Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính Quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo các danh mục mặt hàng chịu thuế.
Tập tin đính kèm:
Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Việc quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2013 thực hiện theo các văn bản dưới đây: - Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày...
Tập tin đính kèm:
Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ về Hướng dẫn thi hành luật thuế Thu nhập doanh nghiệp
Tập tin đính kèm:
Nghị định số 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng
Tập tin đính kèm:
Ngày 12/05/2011, Bộ Tài Chính - Bộ Công Thương và Bộ Công An đã ban hành thông tư liên tịch 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA hướng dẫn chế độ hoá đơn chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường bao gồm: hàng hoá nhập khẩu đang trên đường vận chuyển; đang bày bán; để tại kho, bến,...
Tập tin đính kèm:
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật SĐBS Luật quản lý thuế
Tập tin đính kèm: