Tiếng việt English

Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.

( 02-10-2014 - 12:29 PM ) - Lượt xem: 37463

Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế. Hiệu lực thi hành: 15/11/2014. Riêng quy định tại Điều 1 Nghị định này áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2014 (Thuế TNDN) Nghị định này sửa đổi, bổ sung cho 4 Nghị định 1.- Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 - Hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2.- Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 - Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng 3.- Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 06 năm 2013 - Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân 4.- Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế

Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.

Hiệu lực thi hành: 15/11/2014.
Riêng quy định tại Điều 1 Nghị định này áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2014 (Thuế TNDN)

Nghị định này sửa đổi, bổ sung cho 4 Nghị định

1.- Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 - Hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
2.- Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 - Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng
3.- Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 06 năm 2013 - Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
4.- Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế

Tập tin đính kèm: nghi-dinh-912014-sua-doi-bo-sung-1-so-dieu-tai-cac-nd-quy-dinh-ve-thue_1412227799.rar