Tiếng việt English
Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
Tập tin đính kèm:
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật SĐBS Luật quản lý thuế
Tập tin đính kèm:
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật SĐBS Luật quản lý thuế
Tập tin đính kèm: